Školní jídelna, Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí

 

                                       Přihláška ke stravování

Každý strávník si zřídí u svého peněžního ústavu trvalý platební příkaz, který je třeba zadat k 25.dni předešlého měsíce, aby měl strávník při zahájení stravování již na kontě peníze. Číslo našeho účtu 2301190054/2010  FIO banka, na příkaze vyplníte jako variabilní symbol rodné číslo dítěte, pod ním je vedeno konto strávníka. Konstantní symbol 558. Stravování je možno zahájit po zakoupení čipu 115,- Kč  v kanceláři šj. Strávník je automaticky přihlášen na celou dobu školní docházky, pokud ukončí docházku dříve, musí se ze stravování sám odhlásit.  Případnou ztrátu čipu, nebo karty neprodleně nahlaste v kanceláři šj.

 Cena oběda:  1-4 třída    24,-Kč     / složit asi 500,-Kč /

                       5-9 třída    26,-Kč    /  složit asi 550,-Kč /

                       stř. školy   28,-Kč    /  složit asi 600,-Kč /

 

V době nemoci je nutné oběd odhlásit – nárok na dotovaný oběd má žák pouze první den nemoci. Ostatní dny se může stravovat jako cizí strávník tj. za plnou hodnotu oběda. Neodhlášená strava propadá a neposkytuje se za ni žádná náhrada. Ostatní nepřítomnost si každý odhlašuje sám den předem do 14.00 hod v kanceláři šj, na mobil  736 503 583, na e-mail: skolni.jidelna.tgm@seznam.cz, nebo na boxu v jídelně . Objednávání a odhlašování je možné do 13,00hod. den předem na www.sweb.cz/sjuo heslo a uživatel je rod.č. strávníka bez lomítka.

Vyplněnou přihlášku ke stravování odevzdejte do 30.06. do školní jídelny. Kartu nebo čip je možné zakoupit poslední týden v srpnu.

                                             Výtažek z vnitřního řádu šj

–  školní rok začíná  1. 9.  a končí 31. 8. následujícího roku

–  strávník si  před zahájením stravování zakoupí v kanceláři jídelny čip v  hodnotě  115,-Kč,  který slouží k vyzvednutí  stravy

–  školní jídelna zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole,

–  žáci a studenti mají právo denně odebrat jeden oběd

–  pokud strávník zapomene čip k vyzvednutí stravy je mu vystavena náhradní stravenka za     poplatek 5,- Kč.

–   strávníkům jsou poskytovány stravovací služby. Stravovací službou se rozumí podávání jídel pro  

    žáky a studenty v době jejich pobytu ve škole za úplatu.  Obědem se rozumí polévka, hlavní chod, 

    nápoj a případně doplněk (salát, ovoce, dezert). Veškeré takto podávané pokrmy jsou určeny ke

    konzumaci v jídelně.

 –  strávník, který nemá objednanou stravu se nesmí zdržovat v prostorách jídelny.

 –  žáci a studenti se musí ve ŠJ chovat tak, aby neničili majetek ŠJ a neohrožovali zdraví ostatních strávníků.

  – doprovod strávníka může čekat před jídelnou.

 –  podrobný vnitřní řád šj je umístěn na nástěnce ve šj a na webových stránkách jídelny      www.sweb.cz/sjuo

 –  podpisem  přihlášky strávník nebo zákonný zástupce potvrzuje seznámení s VŘŠJ a uděluje souhlas ke     

    zjišťování, shromažďování a uschovávání osobních údajů pro účely poskytování stravování

————————————————————————————————————————– Přihláška ke stravování ve  ŠJ Smetanova 43, Ústí nad Orlicí

 

Jméno a příjmení……………………………………………………………………………………………

 

Škola…………………………………………..Třída……………… Datum narození………………………………

Rodné číslo…………………………………….Číslo Vašeho účtu..……………………………………………..

 

Pondělí………………..Úterý………………….Středa…………………Čtvrtek……………….Pátek……………

Ke dni zapište  ano / ne                       Telefonní kontakt na rodiče:

 

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Osobní údaje nejsou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny. Strávník nebo zákonný zástupce stvrzuje pravdivost údajů , seznámení se s vnitřním řádem školní jídelny a zavazuje se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování / např. změna č. účtu/.

Datum:                                                              Podpis :

                    Školní jídelna Ústí nad Orlicí, Smetanova 43                          

                        se sídlem Smetanova 43,562 01 Ústí nad Orlicí

 

                                       Provozní řád školní jídelny

 

Školní  jídelna se ve své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb.,  školský zákon, dále vyhláškou č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, při činnostech epidemiologicky závažných, zákonem č. 258/2000 Sb.,  o  veřejném   zdraví  a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací.

 

 1. Zařazování žáků a studentů do kategorií se řídí jejich věkem dosaženým v průběhu školního roku. Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího roku, dle § 24 školského zákona č. 561/2004 Sb.

 

           Ceny stravného:

 

            Obědy :        žáci   6 – 10 let                           24,-Kč

                                 žáci 11 – 15 let                          26,-Kč

                                 studenti 15 a více let                28,-Kč

 

              veřejnost – konzumace v jídelně                  77,-Kč   s DPH 10%

                                do jídlonosiče                             81,- Kč  s DPH 15 %                                                                                 

 

 2.Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování vlastních zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům.

 

3.Žáci a studenti mají právo denně odebrat jeden oběd. Oběd se vydává na  čip. Pokud strávník zapomene  čip k vyzvednutí stravy je mu vystavena náhradní stravenka za poplatek 5,- Kč. Tento poplatek bude účtován jako zisk organizace. Bude převáděn 1x za čtvrt roku z depozitního účtu u FIO 2301190054/2010 na hlavní účet v KB 3437611/0100 Žák nebo student, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda ve školní  jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Další dny nemoci se musí odhlásit nebo uhradit plnou cenu oběda.

 

4.Objednání stravy je možné buď na internetu den předem do 13,00 hod, na objednávkovém terminálu v jídelně  nebo telefonicky na čísle 736 503 583. Strava musí být objednána nejdéle do 14,00 hod. předešlého pracovního dne. V naléhavých případech jako je nemoc apod., je možné se telefonicky dohodnout do 7 hod. ráno  na odhlášce či přihlášce stravy. Přístupová hesla k objednávkám přes internet obdržíte v kanceláři šj.  Neodebrané obědy propadají.  Výpis odebrané a neodebrané stravy je dostupný na internetu.

 

5.Jídelní lístek je zadáván s časovým předstihem, aby si strávníci mohli včas objednávat na objednávkovém terminále i na internetových stránkách: www.sweb.cz/sjuo  – zařízení 3014, heslo a uživatel je rodné číslo bez lomítka.

 

6.Strávník  před zahájením stravování předloží v kanceláři jídelny přihlášku ke stravování, zakoupí čip v  hodnotě 115,-Kč  jež slouží k vyzvednutí stravy, při objednání nebo k odhlášení stravy. Zakoupením  čipu se strávník přihlašuje na celé období studia. Pokud z jakéhokoliv důvodu chce ukončit stravování /přerušení studia, stěhování, ukončení studia dříve a jiné důvody/ musí vše včas nahlásit v kanceláři školní jídelny, aby se účet zablokoval. V případě ztráty  nebo znehodnocení si neprodleně  zakoupí čip nový. Elektronický čip je možno vykoupit zpět, není-li mechanicky poškozen a zároveň za předpokladu, že se již strávník nebude ve školní jídelně stravovat.  

 

7.Způsoby platby stravného:

 • Bezhotovostně formou trvalého příkazu na účet školní jídelny 2301190054/2010, variabilní symbol je rodné číslo strávníka. Platby je nutné zadat k 25. dni předešlého měsíce, aby byla včas připsána na účet strávníka.
 • vložení finanční hotovosti u pokladního okénka ve školní jídelně je od 25. dne předešlého měsíce na měsíc příští.
 • Žáci 1-9 platí hodnotu potravin, dle kalkulace jednoho oběda. Studenti platí hodnotu potravin dle kalkulace a škola platí věcnou režii. Pracovníci škol platí oběd jako cizí strávníci

 

V případě nedostatečné hotovosti na účtu strávníka nelze oběd objednat.

 

8.Strávníkům jsou poskytovány stravovací služby. Stravovací službou se rozumí podávání jídel pro žáky a studenty v době jejich pobytu ve škole za úplatu.  Obědem se rozumí polévka, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, ovoce, dezert). Veškeré takto podávané pokrmy jsou určeny ke  konzumaci v jídelně.

 Strávník, který nemá objednanou stravu se nesmí zdržovat v prostorách jídelny.

 

Doprovod strávníka může čekat před jídelnou.

 

9.Přeplatky se automaticky vrací v červenci po uzávěrce hromadným příkazem na účet strávníka, pokud je částka větší než 100,- Kč. Po ukončení stravování je každý strávník povinen účet zrušit.  Žákům a studentům přeplatky v hotovosti nevydáváme.

 

 1. Výdejní doba je:

 

           Oběd

pondělí – pátek          10.45 – 11.00 hod. jídlo do jídlonosičů

 

Obědy jsou vydávány pouze do čistých jídlonosičů. Do skleněných nádob stravu nevydáváme. Oběd  má být spotřebován do 4 hod po naplnění.

 

                                                    11– 14.00 hod.                  běžný výdej

 

11.Hmotnost porce masa v syrovém stavu

 

Obědy:        žáci   6 – 10 let                          60 gr

                                žáci 11 – 14 let                           70 gr

                                studenti 15 let a více let           100 gr

                                veřejnost                                  100 gr

 

12.V době školních prázdnin je zkrácena doba výdeje obědů od 11,45 do 12.30 hodin. Vaříme první 3 týdny v červenci  a poslední týden v srpnu. Pokud se ke stravování  o letních prázdninách nepřihlásí minimálně 50 strávníků jídelna nebude v provozu. Pro takto malý počet je otevření jídelny nehospodárné.

 

13.Dozory po dobu výdeje jsou zajištěny zaměstnancem školní jídelny. Dozor ve školní jídelně je sjednaný na dohodu, na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů – strávníků při poskytování školního stravování. Dozor školní jídelny má právo napomenout strávníky šj. v případě jejich nevhodného chování, popř. může doporučit ředitelce šj, aby danou situaci projednala s vyučujícím nebo ředitelem školy. V nejkrajnějším případě může být strávník vyloučen ze stravování.

 

 1. Strávníci jsou povinni chovat se v jídelně a v přilehlých prostorách slušně a dbát pokynů obsluhujícího personálu, nosit kartu a čip stále u sebe a na požádání zaměstnanců jídelny jej během přítomnosti v prostorách jídelny předložit.

 

15.K odkládání kabátů, aktovek a batohů je určena šatna před vstupem do  jídelny. Jídelna neručí strávníkům za cennosti odložené v prostorách šatny a jídelny. Veškeré tyto věci musí mít strávník přímo u sebe. Prostor šatny je monitorován kamerou.

 

16  Je zakázáno vodit do prostor jídelny psy či jiná domácí zvířata a kouřit.

 Do jídelny je zakázáno vjíždět na kolečkových bruslích, koloběžkách

 a s kočárky.

 

17. Zaměstnanci šj a strávníci budou dbát na to , aby při poskytování školního stravování nedocházelo k diskriminačním  projevům a sociálně patologickým jevům.

 

 1. Výdej stravy do skleněných nádob je zakázán.

 

 1. Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dozoru nebo ředitelce  v kanceláři ŠJ.

 

 1. Provozní řád je umístěn na nástěnce v jídelně, na webových stránkách školní jídelny www.sweb.cz/sjuo a v kanceláři školní jídelny.

 

 1. Školní jídelna je samostatný právní subjekt, proto veškeré připomínky a námitky je třeba neprodleně řešit s ředitelkou školní jídelny nebo s hlavní kuchařkou.

 

 1. Účinnost provozního řádu je 1.4. 2022

 

V Ústí nad Orlicí dne   24.03. 2022

 

                                                                            Naďa Stránská, ředitelka šj

 

Přihláška ke stravování.docx (20 kB)
Přihláška ke stravování.pdf (276 kB)
——————————————–
Provozní řád.docx (28 kB)
Provozní řád.pdf (536 kB)
——————————————–
GDPR.docx (15 kB)
GDPR.pdf (105 kB)